Możliwość przekazywania pracownika innemu przedsiębiorcy

Możliwość przekazywania pracownika innemu przedsiębiorcy

Aktualnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy przewidują jedną sytuację, w której pracownik może być „wypożyczony” innemu podmiotowi, a mianowicie art. 174 § 1. Zgodnie z tą regulacją pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u...
Rozliczenie za wodę

Rozliczenie za wodę

Za dostawę wody i odprowadzanie ścieków strony rozliczają się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w takie wyposażony jest lokal Najemcy. Tylko w przypadku ich braku rozliczenie dokonywane jest ryczałtowo. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i...

Informacja w sprawie dyżurów pracowniczych

Artykuł 1515 par.1 k.p. przewiduje prawo pracodawcy do nakazania pracownikowi pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Jeżeli pracownik...
Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji

Nowy pracodawca, który przejmuje zakład z zatrudnionymi pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z nimi przez byłego pracodawcę. Tak orzekł Sąd Najwyższym wyrokiem z dnia 11 lutego 2015 r. (I PK 123/14) oraz w uchwale z 6 maja 2015 r....
Odszkodowanie za smog

Odszkodowanie za smog

Ostatnio wiele mówi się o smogu, o jego szkodliwości dla naszego zdrowia, codziennie pojawiają się newsy w mediach na jego temat. Teoretycznie nie jesteśmy bezbronni, możemy np.: pozwać gminę za wybrudzony budynek, głównie jego zniszczoną elewację. Co ciekawe, można...