Za dostawę wody i odprowadzanie ścieków strony rozliczają się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w takie wyposażony jest lokal Najemcy. Tylko w przypadku ich braku rozliczenie dokonywane jest ryczałtowo.

Ryczałtowe naliczanie opłat tylko w określonej sytuacji

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm. ) § 30 ust. 1 i § 33 ust. 1 stanowią podstawę prawną określenia, na kim spoczywa obowiązek dbania o ważność i prawidłowe funkcjonowanie wodomierzy.

Zgodnie z powyższymi przepisami w przypadku, gdy instalacja wodociągowa została wyposażone w wodomierze, służące do rozliczeń zużycia wody w lokalach, właściciel lokalu i tych urządzeń powinien zapewnić okresową ich legalizację ( lub ewentualnie wymianą na nowe z ważną legalizacją).

Brak wodomierza jest zaniedbaniem wynajmującego, nie najemcy

Stosownie do przytoczonych przepisów, to na właścicielu spoczywa obowiązek legalizacji wodomierzy i nie sposób dopatrzyć się prawnych podstaw do obciążania najemcy konsekwencjami uchybienia przez wynajmującego tym obowiązkom.

W tej sytuacji ryczałtowe naliczanie opłat za zużytą wodę jest całkowicie niezasadne, a w związku z brakiem legalizacji wodomierzy w obowiązującym terminie, zużycie wody winno być rozliczane według wskazań istniejącego wodomierza, gdyż brak jest podstaw do kwestionowania jego prawidłowego działania, a niezależnie od tego to Wynajmujący nie dopełnił swych obowiązków, przez co Najemca nie może ponosić negatywnych skutków takiego zaniechania.