Możliwość przekazywania pracownika innemu przedsiębiorcy

Możliwość przekazywania pracownika innemu przedsiębiorcy

Aktualnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy przewidują jedną sytuację, w której pracownik może być „wypożyczony” innemu podmiotowi, a mianowicie art. 174 § 1. Zgodnie z tą regulacją pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u...

Informacja w sprawie dyżurów pracowniczych

Artykuł 1515 par.1 k.p. przewiduje prawo pracodawcy do nakazania pracownikowi pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Jeżeli pracownik...
Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji

Nowy pracodawca, który przejmuje zakład z zatrudnionymi pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z nimi przez byłego pracodawcę. Sposób na zatrzymanie pracownika w tej sytuacji nie działa, bo nie powinien Tak orzekł Sąd Najwyższym...