Rozwody

Jako adwokaci od rozwodów przeprowadzamy postępowania rozwodowe, również osób przebywających za granicą, mając na względzie obowiązujące przepisy w sprawie mediacji. Postępowanie mediacyjne nie jest obowiązkowe, ale kodeks postępowania cywilnego je przewiduje i należy je przeprowadzić bądź uzasadnić brak jego przeprowadzenia.

Postępowanie przeprowadzane jest przez właściwy sąd okręgowy. W zależności od tego czy sąd orzeka o winie, o obowiązkach wobec dzieci, o korzystaniu ze wspólnego mieszkania, trwa do kilku miesięcy, od chwili złożenia pozwu. Czas trwania postępowania związany jest głównie z koniecznością zebrania dowodów i przeprowadzenia postępowania dowodowego dla ustalenia winy, obowiązków i uprawnień.

Warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona,sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet wówczas, gdy małżonkowie zgodnie tego żądają. Jeśli macie Państwo wątpliwości co do tego, czy Państwa sytuacja kwalifikuje się do rozwodu, adwokat od rozwodu w naszej kancelarii udzieli wszelkich niezbędnych odpowiedzi na nurtujące pytania.

Rozkład pożycia zostaje uznany za zupełny, jeśli ustały wszelkie więzy między małżonkami:

 • psychiczne,
 • fizyczne,
 • gospodarcze.

W przypadku badania trwałości rozkładu małżeństwa sąd ocenia, czy zgodnie z doświadczeniem życiowym można rozsądnie oczekiwać, iż małżonkowie podejmą wspólne pożycie. Z reguły wymagane jest, by rozkład trwał już od dłuższego czasu.

Sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli:

 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, np. rozwód mógłby
  spowodować pogorszenie warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, lub
  mógłby spowodować niekorzystne zmiany w psychice dzieci,
 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody
  na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.Orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy
  jeden z małżonków jest niepełnosprawny i nie ma kto się nim zaopiekować.

Sąd orzekając w postępowaniu o rozwód rozstrzyga czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.
Na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie. Wówczas przyjmuje się, że żaden z małżonków winy nie ponosił.

Sąd orzeka również:

 • o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania po rozwodzie. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków, sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce podział majątku wspólnego następuje w odrębnym postępowaniu po przeprowadzeniu postępowania rozwodowego. Właściwym jest wówczas sąd rejonowy.
 • o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków oraz o kontaktach rodziców z dziećmi. Sąd może uwzględnić pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli nie narusza ono dobra dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. W braku porozumienia, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. W wyroku orzekającym rozwód może być orzeczone także pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie.
 • w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, w sytuacji powierzenia bezpośredniej opieki nad dzieckiem jednemu z małżonków sąd orzeka o obowiązku alimentacyjnym drugiego z rodziców.

W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego rozwód, małżeństwo przestaje istnieć, a ponadto miedzy byłymi małżonkami ustaje wspólność majątkowa.

Dane kontaktowe

ul. Pułaskiego 17
41-800 Zabrze
tel. kom. 608 827 833
tel. kom. 605 938 543