Spadki

W Kancelarii przeprowadzamy postępowania w sprawach dziedziczenia majątku i praw po osobach zmarłych (spadkodawcach). Spadek zgodnie z kodeksem cywilnym to ogół cywilnych praw i obowiązków zmarłego. Nabycie spadku następuje w prawie polskim z chwilą śmierci spadkodawcy.

Powołanie do spadku wynika z ustawy lub z testamentu.

Deklaratywne stwierdzenie praw do spadku następuje w drodze:

  • wydawania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia.

Istnieje domniemanie prawne, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo notarialne poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

Po śmierci spadkodawcy małżonkowi i innym osobom bliskim spadkodawcy przysługuje uprawnienie do dalszego korzystania z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym w ciągu 3 miesięcy od otwarcia spadku, jeżeli stale zamieszkiwały ze spadkodawcą w chwili jego śmierci. Uprawnienie to powstaje z mocy samego prawa w chwili otwarcia spadku i ma charakter obligacyjny.

Testament

Testament może sporządzić każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych mają zasadniczo osoby które ukończyły 18 rok życia.
Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.

Testament można sporządzić w różnych formach, przy czym podstawowymi są:

testament pisemny notarialny – sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego, w
kancelarii notarialnej

testament pisemny holograficzny – stanowi ostatnią wolę sporządzoną przez spadkodawcę
własnoręcznie. Do ważności potrzeba daty i podpisu
spadkodawcy. Osoba sporządzająca testament musi go napisać
w całości własnoręcznie i ręcznie podpisać. Nie wolno go
sporządzać na komputerze lub maszynie do pisania.

testament pisemny alograficzny – stanowi ostatnią wolę sporządzoną przez spadkodawcę ustnie w
obecności dwóch świadków, przy czym jeden z nich ją spisuje.
Do ważności potrzeba daty i podpisu spadkodawcy oraz
świadków, ewentualnie tylko świadków.

Dziedziczenie na podstawie ustawy

Dziedziczenie ustawowe to dziedziczenie spadku według przepisów prawa a nie ostatniej woli, które następuje jeśli nie istnieje testament lub jeśli testament istnieje, ale okazuje się z różnych względów nieważny.
Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje jedynie wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Spadkobiercą może być:

  • osoba fizyczna żyjąca w chwili otwarcia spadku
  • osoba prawna istniejąca w chwili otwarcia spadku
  • dziecko już poczęte w chwili otwarcia spadku, o ile urodzi się żywe.

Do kręgu spadkobierców ustawowych należą:

  • osoby połączone ze spadkodawcą więzami rodzinnymi – zstępni, rodzice, rodzeństwo i zstępni
    rodzeństwa, dziadkowie i ich zstępni,
  • osoby połączone ze spadkodawcą więzami prawnymi – małżonek i przysposobieni,
  • osoby połączone ze spadkodawcą więzami powinowactwa – pasierbowie.

Do spadku, powołana jest także gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy oraz Skarb Państwa, jako podmioty, na rzecz których powinien przypaść spadek w braku innych spadkobierców.

Zachowek

Zachowek jest roszczeniem pieniężnym przysługującym osobie określonej w ustawie, która nie uzyskała niczego ze spadku w ogóle lub uzyskała od spadkodawcy korzyść w mniejszym zakresie niż określony dla niej prawem.

Przysługuje on również osobom, które dziedziczą w danej sytuacji spadek z mocy ustawy, jeżeli spadkodawca dokonał znacznych darowizn. Nie jest to więc prawo do części spadku.

Osobami uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani w danej sytuacji do dziedziczenia ustawowego (czyli w wypadku rodziców, gdy nie ma zstępnych) Uprawnienie to niezależne jest od tego, czy osoby uprawnione powołane są w danej sytuacji do dziedziczenia z mocy ustawy lub też z mocy testamentu.

Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku darowizny uczynione przez spadkodawcę.

Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

Dane kontaktowe

ul. Pułaskiego 17
41-800 Zabrze
tel. kom. 608 827 833
tel. kom. 605 938 543