Możliwość przekazywania pracownika innemu przedsiębiorcy

Możliwość przekazywania pracownika innemu przedsiębiorcy

Aktualnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy przewidują jedną sytuację, w której pracownik może być „wypożyczony” innemu podmiotowi, a mianowicie art. 174 § 1. Zgodnie z tą regulacją pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u...
Rozliczenie za wodę

Rozliczenie za wodę

Za dostawę wody i odprowadzanie ścieków strony rozliczają się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w takie wyposażony jest lokal Najemcy. Tylko w przypadku ich braku rozliczenie dokonywane jest ryczałtowo. Ryczałtowe naliczanie opłat tylko w określonej...

Informacja w sprawie dyżurów pracowniczych

Artykuł 1515 par.1 k.p. przewiduje prawo pracodawcy do nakazania pracownikowi pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Jeżeli pracownik...